Aktuality


Akce na měsíc listopad  2017

 • 1. 11. - Okresní turnaj v kopané a florbalu - II. st
 • 1. - 15. 11. - Prostřeno - vaříme z ovoce a zeleniny - projekt celá škola
 • Strašidelné dílničky - ZŠ spec. V.
 • 10. 11. - Turnaj v kuželkách - PrŠ
 • Přednáška Judr. Živěla - II.st.
 • Exkurze Ferobet Rousínov a betonárka Zapa - OU
 • Za podzimními podklady - ZŠ spec. II., III., IV.
 • Cukrářská soutěž - OU
 • Zpracování z přírodnin - ZŠ spec. II., III., IV.
 • Veletrh škol
 • Sportovní den - OU
 • Nácvik vánoční besídky - celá škola

 • Do 1. ročníku Základní školy byly přijati žáci se spisovými značkami: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3

MŠ,ZŠ a SŠ Vyškov, přísp. organizace hledá kvalifikovaného zaměstnance na pozici učitel/ka MŠ, logoped/ka s nástupem od 1. 9. 2017. Své životopisy můžete zasílat na msrevolucni@tisceli.cz Tel: 733659954

1.9.2014 se sloučila Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola sídl. Osvobození 55 s Odborným učilištěm a Dětským domovem, Zámek 1, Račice. Díky tomuto sloučení může naše škola nabídnout žákům se speciálními vzdělávacími potřebami mnoho příležitostí vzdělávání od mateřské školy až po střední vzdělání s výučním listem.

Novinkou letošního školního roku je spolupráce s Rašnerovou pekárnou (http://www.rasner.cz) v oboru cukrář, kde žáci konají odbornou praxi. Po ukončení studia zde mohou mít pracovní uplatnění. Mezi další novinky patří i možnost absolvovat školní autoškolu Grošek (http://autoskolagrosek.cz) za výhodnou cenu.

Učební obory jsou určeny pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou Základní školy, Základní školy praktické a Základní školy speciální.

Studium je vhodné pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

K přihlášce je nutné doložit doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC).

 

 

 

 

 

Školní poradenské pracoviště

 

Kontakt a objednávka konzultace

Telefon: 517 348 909

Mobil: 723 088 231

 

Výchovná poradkyně a kariérová poradkyně:

Mgr. Miroslava Kudličková ZŠ

Mgr. Jana Kubínová          SŠ

 

Metodik prevence:

Mgr. Renáta Bajajová

 

 

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) na naší škole zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb přímo na škole.


Všichní členové týmu ŠPP spolu spolupracují a jejich činnosti se vzájemně prolínají, rovněž úzce spolupracují s pedagogy školy, vychovatelkami ŠD a poradenskými zařízeními (OPPP, SPC).

 

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů.

 

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Snaží se pomáhat jim při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží.

 

Hlavní cíle Školního poradenského pracoviště

 

 • pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů
 • sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci
 • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jejich snižování
 • prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 • prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči
 • integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (zejména pedagogicko - psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče) a s úřady práce