Aktuality


Akce na měsíc duben 2018

 • 4. 4. - Jarní hodování - pomazánky z vajíček a jarních bylinek - ZŠ spec. V
 • 5. 4. - Zápis do ZŠ - 14.00 - 18.00
 • 6. 3. - Co probudilo sluníčko - ZŠ spec. ii., iii., IV.
 • 9. 4. - Divadélko Sokolík - ZŠ spec.ZŠ I.
 • 12. 4. - Návstěva knihovny KD -ZŠ spec.I a ZŠ I
 • 16. 4.Lišák Foxík aneb bezpečně k cíli - dopravní prevence - ZŠ spec. I, ZŠ I  ZŠ spec V.
 • 18. 4. - Den Země - recyklujeme - ZŠ II stupeň
 • 26. 4.-27.4.-  Slet čarodějnic - ZŠ specI., ZŠ I., PrŠ
 • 27. 4. - Městské divadlo Brno - OU
 • Exkurze Mattoni grand drinkBrno -OU
 • Okresní kolo ve florbalu
 • Exkurze Moravský kuchař - Retigo Cup  - OU
 • Ekologické vycházky - podle počasí

Velikonoční prázdniny 29.3. 2018


Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání se koná 5. 4. 2018 od 13.00 - 18.00

Při zápisu je nutné předložit rodný list dítěte a posouzení příslušného školského zařízení.

 


1.9.2014 se sloučila Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola sídl. Osvobození 55 s Odborným učilištěm a Dětským domovem, Zámek 1, Račice. Díky tomuto sloučení může naše škola nabídnout žákům se speciálními vzdělávacími potřebami mnoho příležitostí vzdělávání od mateřské školy až po střední vzdělání s výučním listem.

Novinkou letošního školního roku je spolupráce s Rašnerovou pekárnou (http://www.rasner.cz) v oboru cukrář, kde žáci konají odbornou praxi. Po ukončení studia zde mohou mít pracovní uplatnění. Mezi další novinky patří i možnost absolvovat školní autoškolu Grošek (http://autoskolagrosek.cz) za výhodnou cenu.

Učební obory jsou určeny pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou Základní školy, Základní školy praktické a Základní školy speciální.

Studium je vhodné pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

K přihlášce je nutné doložit doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC).

 

 

 

 

Školní poradenské pracoviště

 

Kontakt a objednávka konzultace

Telefon: 517 348 909

Mobil: 723 088 231

 

Výchovná poradkyně a kariérová poradkyně:

Mgr. Miroslava Kudličková ZŠ

Mgr. Jana Kubínová          SŠ

 

Metodik prevence:

Mgr. Renáta Bajajová

 

 

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) na naší škole zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb přímo na škole.


Všichní členové týmu ŠPP spolu spolupracují a jejich činnosti se vzájemně prolínají, rovněž úzce spolupracují s pedagogy školy, vychovatelkami ŠD a poradenskými zařízeními (OPPP, SPC).

 

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů.

 

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Snaží se pomáhat jim při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží.

 

Hlavní cíle Školního poradenského pracoviště

 

 • pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů
 • sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci
 • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jejich snižování
 • prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 • prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči
 • integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (zejména pedagogicko - psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče) a s úřady práce