Aktuality


Akce na měsíc květen 2018

 • 4. 5. - Vůně jara - seznámení s prvními rostlinami a bylinami - ZŠ spec. V
 • 10. 5. - generálka ke Dni matek - celá škola
 • 11. 5. - Den matek - besídka v  hod v tělocvičně školy
 • 14. 5. - Den matek - vystoupení v Habrovanech - II. stupeň
 • 15. 5. - Třídní schůzky - 14.oo - 17,oo
 • 15. 5. - Divadlo Radost Brno - ZŠ I.tř. ZŠ spec. II., III., IV.
 • 21. 5. - Výstava výtvarných prací v TIC - ZŠ
 • 23. 5. - Hudební setkání Brno - ZŠ II. stupeň
 • 25. 5. - Barvy jara - poznávání a pojmenovávání jarních květin - ZŠ spec.II.,III., IV.
 • Příprava na SHM Brno - ZŠ II.st. - průběžně
 • Výlet do račického údolí - OU
 • Sportovní den - OU
 • Školní výlet - OU - termín bude upřesněn
1.9.2014 se sloučila Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola sídl. Osvobození 55 s Odborným učilištěm a Dětským domovem, Zámek 1, Račice. Díky tomuto sloučení může naše škola nabídnout žákům se speciálními vzdělávacími potřebami mnoho příležitostí vzdělávání od mateřské školy až po střední vzdělání s výučním listem.

Novinkou letošního školního roku je spolupráce s Rašnerovou pekárnou (http://www.rasner.cz) v oboru cukrář, kde žáci konají odbornou praxi. Po ukončení studia zde mohou mít pracovní uplatnění. Mezi další novinky patří i možnost absolvovat školní autoškolu Grošek (http://autoskolagrosek.cz) za výhodnou cenu.

Učební obory jsou určeny pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou Základní školy, Základní školy praktické a Základní školy speciální.

Studium je vhodné pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

K přihlášce je nutné doložit doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC).

 

Školní poradenské pracoviště

 

Kontakt a objednávka konzultace

Telefon: 517 348 909

Mobil: 723 088 231

 

Výchovná poradkyně a kariérová poradkyně:

Mgr. Miroslava Kudličková ZŠ

Mgr. Jana Kubínová          SŠ

 

Metodik prevence:

Mgr. Renáta Bajajová

 

 

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) na naší škole zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb přímo na škole.


Všichní členové týmu ŠPP spolu spolupracují a jejich činnosti se vzájemně prolínají, rovněž úzce spolupracují s pedagogy školy, vychovatelkami ŠD a poradenskými zařízeními (OPPP, SPC).

 

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů.

 

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Snaží se pomáhat jim při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží.

 

Hlavní cíle Školního poradenského pracoviště

 

 • pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů
 • sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci
 • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jejich snižování
 • prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 • prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči
 • integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (zejména pedagogicko - psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče) a s úřady práce