Mateřská škola, základní škola a střední škola Vyškov, příspěvková organizace

Naše škola nemá oficiální  facebook


OZNÁMENÍ GDPR

Oznámení GDPR

Informace o činnostech zpracování osobních údajů

Informace o činnostech zpracování osobních údajů

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  20. ledna  2021                                                            od 11.00- 16.00 hod.


Mateřská škola


Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání dětem se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním.

Základní škola

Základní škola poskytuje základní vzdělávání žákům se zdravotním postižením, zejména s mentálním postižením, dále s těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami a autismem a žákům se zdravotním znevýhodněním.

I. stupeň

Naše škola se snaží na I. stupni o pozvolný přechod z rodinné péče předškolního vzdělávání, kde je nezbytné přistupovat ke každému žákovi individuálně, respektovat jeho možnosti a pozitivně hodnotit každý krok v rozvoji jeho osobnosti. V tomto období je tedy hlavním úkolem adaptace žáků na nové prostředí, nový styl práce a vytváření i upevňování návyku.

II. stupeň

II. stupeň je zaměřen na získávání vědomostí, rozvíjení dovedností a návyků, které žáci mohou využít ke zvýšení kvality osobního života, včetně profesního uplatnění.

Praktická škola jednoletá
Kritéria pro přijímací řízení

ŘÁD

PŘIJÍMACÍHO  ŘÍZENÍ

Řád přijímacího řízení je vydán v souladu s § 59 a § 60 Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), kterými se stanoví podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole a přijímání do 1. ročníku vzdělávání ve střední škole, v souladu s Vyhláškou 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole a organizaci  přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů

Kód: 78 - 62 – C/01

Zaměření: Škola základů kuchařského provozu

Výsledky vzdělávání:

Doplnění a rozšíření všeobecných základů vzdělání dosažených v průběhu docházky do základní školy praktické nebo speciální. Osvojení si znalosti a manuální dovednosti potřebné k výkonu konkrétních jednoduchých pracovních činností a získání perspektivní možnosti uplatnění se v různých profesních oblastech i životě.

Vstupní předpoklady:

  • Žáci s těžkým zdravotním postižením, zejména s těžkým stupněm mentálního postižení, žákům s postižením více vadami, kteří získali ucelené vzdělání na úrovni základní školy speciální, případně základní školy praktické, ukončili povinnou školní docházku a ze zdravotních či jiných závažných důvodů se nemohou vzdělávat na jiném druhu a typu školy.
  • Praktická škola jednoletá je určena pro chlapce i dívky

Délka vzdělávacího programu: 1 rok

Forma studia: Denní, organizace výuky odpovídá schopnostem a možnostem žáků a

respektuje jejich individuální zvláštnosti.

Způsob ukončení: Závěrečná zkouška.

Certifikát: Vysvědčení o závěrečné zkoušce.

Dosažený stupeň vzdělání: Střední vzdělání, příprava pro výkon jednoduchých činností

v oblastech praktického života.

Pracovní uplatnění: Pomocné práce v kuchařských provozech a v sociální péči a službách,

v zemědělství a chráněných pracovištích.

Pojetí a cíle vzdělávacího programu

Ve vzdělávacím programu pro žáky s těžkým stupněm zdravotního postižení je za předpokladu důsledného respektování individuálních schopností a možností žáků kladen důraz nejen na prohloubení a rozšíření vědomostí získaných v průběhu plnění povinné školní docházky, ale především na osvojení manuálních dovedností perspektivně využitelných v profesním i osobním životě a získání kladného vztahu k práci, na rozvoj komunikačních dovedností, kultivaci osobnosti, výchovu ke zdravému životnímu stylu a dosažení maximální možné míry samostatnosti žáka. Dosažení výše uvedených záměrů znamená výrazné posílení předpokladů integrace žáka do společnosti, v čemž především spočívá hlavní cíl vzdělávání žáků s mentálním postižením.

B/ Přijímací řízení

1. Termíny přijímacího řízení a přijímací zkoušky

a/ termíny přijímacího řízení

1. kolo přijímacího řízení se koná v termínu:

– pro obor vzdělání vedoucí k dosažení středního vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou

2. kolo a následující kola přijímacího řízení budou stanoveny dle naplněnosti oborů po 1. kole přijímacího řízení

b/ Přijímací zkoušky pro přijetí ke studiu ve školním roce  2020/2021

2. Kritéria pro přijetí

Hlavní kritéria:

-    průměrný prospěch ve 2. pololetí předposlední třídy povinné školní docházky a průměrný prospěch v 1. pololetí poslední třídy povinné školní docházky,

-    průměrný prospěch komisionální zkoušky na závěr kurzu k získání základů vzdělání poskytovaného základní školou speciální

-   průměrný prospěch v pololetí posledního roku docházky do kurzu k získání základů vzdělání poskytovaného základní školou speciální

3. Lékařské potvrzení

Vyžadujeme potvrzení o zdravotní způsobilosti.

4. Oznámení výsledků  přijímacího řízení

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazeče odešle ředitel školy po vyhodnocení přijímacího řízení  uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého  uchazeče bez zbytečného odkladu. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na nástěnce u vstupních dveří do hlavní budovy školy a na webových stránkách školy

5. Odvolání

Podle § 60 odst. 19 zákona 561/2004 Sb., v platném znění, je proti rozhodnutí ředitele školy přípustné odvolání do 3 pracovních dnů od jeho doručení. Odvolání  se podává u ředitele školy, o odvolání bude rozhodovat Krajský úřad kraje Brno 

6. Maximální kapacita pro školní rok 2020/2011

Obor/Kód Delka studia Forma studia Ukončení studia Počet přijímaných žáků
Praktiká škola jednoletá 78-62-C/01Škola základů kuchařského provozu 1 rok denní závěrečná zkouška 9

Tento řád přijímacího řízení je uložen v ředitelně školy a na požádání je možné do tohoto řádu kdykoli volně nahlédnout.

Řád přijímacího řízení nabývá platnosti dnem podepsání ředitelem školy.

Termín k podání přihlášek  je 1. březen 2021.


Střední škola: Odborné učiliště

Poskytuje žákům se speciálními vzdělávacími potřebami střední vzdělání s výučním listem. Připravuje je na výkon dělnických povolání ve stavebnictví a oblasti služeb. Má vlastní úsek odborného výcviku, tak i na smluvních pracovištích mimo školu. Kromě výuky zajišťuje pro žáky odborné exkurze, sportovní kurzy, soutěže i kulturní akce. Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou, následným vydáním výučního listu a vysvědčením o závěrečné zkoušce.

Organizace příjímací řízení

Podmínky pro přijetí

Dle § 59, odst.1 školského zákona č. 561/2004 Sb., a §2 vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění.

První kolo přijímacího řízení:

- Uchazeč odevzdá řádně vyplněnou přihlášku potvrzenou lékařem, splněnou povinnou školní docházkou, dosažený průměrný prospěch za 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku.

- Přihlášku odevzdáte ředitelce školy nejpozději do 1.3.2021.

- Uchazeč odevzdá zápisový lístek nejpozději do 10 dnů od oznámení rozhodnutí o přijetí.

Kritéria přijímacího řízení dle § 60, odst. 3 a 4 školského zákona 561/2004 Sb.

  1. Splněná povinná školní docházka (průměrný prospěch v 1. pololetí poslední třídy povinné školní docházky)
  2. Zdravotní způsobilost ke vzdělávání v oboru vzdělávání
  3. Doporučení žáka k zařazení do školy samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením vydané školským poradenským zařízením

Všechny učební obory jsou 3 - leté denní zakončeny po vykonání závěrečné zkoušky

VÝUČNÍM LISTEM.

Přijetí ke studiu: přijímací zkoušky žáci nekonají

Povinnou součástí přihlášky jsou:

„Zpráva o vyšetření“ z odborného školského pracoviště (PPP, SPC) s „Doporučením k zařazení uchazeče do školy samostatně zřízené pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením“

Nabízíme učební obory:

Název oboru Kód oboru Počet přijímaných žáků
Potravinářská výroba - cukrářské práce (29-51-E/01) 8
Stravovací a ubytovací služby - kuchařské práce (65-51-E/01) 8
Zednické práce (36-67-E/01) 8
Dlaždičské práce (36-51-E/01) 8
Zahradnické práce (41-52-E/01) 8

Cukrář

Potravinářská výroba - cukrářské práce (29-51-E/01)

Druh získaného vzdělání střední
Délka přípravy 3 roky, denní studium
Obor je určen pro dívky a chlapce
Způsob ukončení studia závěrečná zkouška
Certifikace výuční list
Forma denní studium

Žáci se učí jednoduché práce při přípravě surovin a výrobě cukrářských výrobků, včetně modelování
a zdobení. Soubor vědomostí a praktických dovedností jim umožní uplatnění zejména v profesi cukrář. Nacházejí uplatnění v menších a středně velkých cukrárnách.

Kuchař

Stravovací a ubytovací služby - kuchařské práce (65-51-E/01)

Druh získaného vzdělání střední
Délka přípravy 3 roky, denní studium
Obor je určen pro chlapce a dívky
Způsob ukončení studia závěrečná zkouška
Certifikace výuční list
Forma denní studium

Žáci v průběhu studia získávají základní praktické i teoretické znalosti při přípravě jídel teplé i studené kuchyně dle receptur, rovněž se seznámí se základy stolničení a obsluhy včetně úprav tabulí.

Zedník

Zednické práce (36-67-E/01)

Druh získaného vzdělání střední
Délka přípravy 3 roky, denní studium
Obor je určen pro chlapce
Způsob ukončení studia závěrečná zkouška
Certifikace výuční list
Forma denní studium

Žáci během tří let získají všechny potřebné dovednosti pro dobré uplatnění ve stavebnictví. Typickými činnostmi, které žák vykonává, je příprava stavebních směsí a materiálů, zdění zdiva z různých druhů materiálů, jednoduché betonářské, omítkářské a izolační práce, osazování prefabrikátů a výrobků přidružené stavební výroby.

Dlaždič

Dlaždičské práce (36-51-E/01)

Druh získaného vzdělání střední
Délka přípravy 3 roky, denní studium
Obor je určen pro chlapce
Způsob ukončení studia závěrečná zkouška
Certifikace výuční list
Forma denní studium

Žáci během tří let získají všechny potřebné dovednosti pro dobré uplatnění ve stavebnictví. Typickými činnostmi, které žák vykonává, je pokládat různé druhy dlažby, lemovat chodníky a vozovky. Žák bude po získání výučního listu schopen provádět jednoduché dlaždičské práce.

Zahradník

Zahradnické práce (41-52- E/01)

Druh získaného vzdělání střední
Délka přípravy 3 roky, denní studium
Obor je určen pro dívky a chlapce
Způsob ukončení studia závěrečná zkouška
Certifikace výuční list
Forma denní studium

Žáci Provádí zpracování půdy, ošetřování zahradnických zemin, odborné práce při výsevu, výsadbě, pěstování a expedici květin. Zvládá vazačské práce (aranžování misek, košů, vázání svatebních, dárkových a smutečních kytic, věnců a příležitostných vazeb), umí pěstovat a ošetřovat květiny, sklízet a třídit pěstované rostliny.

Žáci se uplatní ve všech zahradnických firmách při množení a pěstování květin, při zakládání a údržbě okrasné zeleně. Uplatní se v oblasti vazačství a aranžování květin, v květinových prodejnách a zahradnických centrech.

Přihláška ke studiu Zde


Naši absolventi získávají střední vzdělání s výučním listem a mají na trhu práce stejné předpoklady jako žáci SOU. S výučním listem mohou pracovat jak u organizací, tak i na vlastní živnostenský list.
KONZULTAČNÍ HODINY PRO ODBORNÉ UČILIŠTĚ

PO - 8:00 - 9:00, 12:00 - 14:00

ÚT - 8:00 - 9:00, 13:00 - 14:00

ST - 8:00 - 9:00, 12:00 - 13:00

Dále dle telefonické domluvy.

Srdečně  Vás zveme na

Den otevřených dveří

20. 1. 2021


od 11: 00 - 16:00 hod.

v prostorách školy

 


 

 

 

20121030144041_eu_dotace.doc

eu_dotace.doc

c15233_vyzva.doc

investicni_zamer_-_kuchyne_vyskov.doc

racice,+vzmr+-+fasada+15.doc

dedice,+vzmr+-+gastro.doc

20150531080642_dedice,+vzmr+-+gastro.doc

jmenovani_ou_2014-2015.doc

39vysk_vysledek-vr.pdf

20150322213741_39vysk_vysledek-vr.pdf

oznameni_gdpr.pdf

20180525121524_oznameni_gdpr.pdf

ms_zs_a_ss_vyskov_-_informace_o_zpracovani_ou.pdf

zadost_rodicu_-__o_prijeti_-_1._rocnik.pdf

zadost_rodicu_-__odklad.pdf

prihlaska_denni.xls

20140831204212_prihlaska_denni.xls

20140831204359_prihlaska_denni.xls

20140831204659_prihlaska_denni.xls

ms_zs_a_ss_vyskov_-_informace_o_zpracovani_ou.xlsx

20190502133840_ms_zs_a_ss_vyskov_-_informace_o_zpracovani_ou.xlsx

20190502134725_ms_zs_a_ss_vyskov_-_informace_o_zpracovani_ou.xlsx

20160104200036_pozvanka_1.docx

20160104200338_pozvanka_1.docx

c15233_prilohy.zip


20121030144041_eu_dotace.doc

eu_dotace.doc

c15233_vyzva.doc

investicni_zamer_-_kuchyne_vyskov.doc

racice,+vzmr+-+fasada+15.doc

dedice,+vzmr+-+gastro.doc

20150531080642_dedice,+vzmr+-+gastro.doc

jmenovani_ou_2014-2015.doc

39vysk_vysledek-vr.pdf

20150322213741_39vysk_vysledek-vr.pdf

oznameni_gdpr.pdf

20180525121524_oznameni_gdpr.pdf

ms_zs_a_ss_vyskov_-_informace_o_zpracovani_ou.pdf

zadost_rodicu_-__o_prijeti_-_1._rocnik.pdf

zadost_rodicu_-__odklad.pdf

prihlaska_denni.xls

20140831204212_prihlaska_denni.xls

20140831204359_prihlaska_denni.xls

20140831204659_prihlaska_denni.xls

ms_zs_a_ss_vyskov_-_informace_o_zpracovani_ou.xlsx

20190502133840_ms_zs_a_ss_vyskov_-_informace_o_zpracovani_ou.xlsx

20190502134725_ms_zs_a_ss_vyskov_-_informace_o_zpracovani_ou.xlsx

20160104200036_pozvanka_1.docx

20160104200338_pozvanka_1.docx

c15233_prilohy.zip