Přijímací řízení
Přihláška ke studiu Zde

Výsledky prvního kola příjímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Výsledky budou uveřejněny  30. 4. 2020

1. kolo přijímacího řízení

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ - "E" obory

  1. Ukončení povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělávání před splněním povinné školní docházky, zdravotní způsobilost a předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oborů vzdělání
  2. O přijetí ke vzdělávání rozhodne ředitel školy na základě celkového počtu bodů získaných uchazečem za výsledky z předchozího vzdělávání a za další skutečnosti do předpokládaného počtu přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání
  3. Počet bodů získaných za výsledky v předchozím vzdělávání: počet bodů za průměr průměrných prospěchů vypočítaný na dvě desetinná místa dosažený v I. pololetí a II. pololetí předposledního ročníku a v I. pololetí posledního ročníku plnění povinné školní docházky
  4. Počet bodů za další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. / za klasifikaci v předmětu, v chování za I. a II. pololetí a za I. pololetí posledního postupného ročníku, ve kterém žák dokončuje povinnou školní docházku
  5. 5. Celkový počet bodů v přijímacím řízení:

A: Celkový počet bodů se stanoví sečtením počtu bodů získaných za prospěch v předchozím vzdělávání a počtu bodů za další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

B: Pomocná kritéria při dosažení rovnosti celkového počtu bodů.

Přednost má uchazeč, který předloží nejpozději k datu podání přihlášky, písemné doporučení k přijetí do výše vyjmenovaných oborů vzdělání ze školského poradenského pracoviště (Pedagogicko-psychologické poradny nebo Speciálně pedagogického centra), že je žák zdravotně postižený

  1. Organizace přijímacího řízení:

Přijímací zkouška se nekoná, výsledky budou zveřejněny do 3 dnů  po vyhlášeném termínu přijímacího řízení na: ww.mszsvyskov.cz a na úřední desce. Bude zveřejněn seznam a pořadí přijatých a nepřijatých uchazečů.

 

 

Kritéria přijímacího řízení dle § 60, odst. 3  a 4 Školského zákona  č. 561/2004 Sb.

Mateřská škola, Základní škola a Střední škola Vyškov, příspěvková organizace. Nabízí 3leté učební obory pro žáky základních škol praktických a základních škol. Všechny učební obory jsou zakončeny po vykonání  závěrečné zkoušky   VÝUČNÍM LISTEM.

Naši absolventi získávají střední vzdělání s výučním listem a mají na trhu práce stejné předpoklady jako žáci SOU. S výučním listem mohou pracovat jak u organizací, tak i na vlastní živnostenský list.

Forma vzdělávání: denní

  1. Zdravotní způsobilost ke vzdělávání v oboru vzdělávání
  2. Doporučení žáka k zařazení do školy, resp. třídy samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením vydané školským poradenským zařízením

Přijetí ke studiu:  přijímací zkoušky žáci nekonají, pro tyto žáky těchto oborů je nutné vyšetření z PPP, SPC

Potravinářská výroba - cukrářské práce (29-51-E/01)
Stravovací a ubytovací služby - kuchařské práce (65-51-E/01)
Zednické práce (36-67-E/01)
Dlaždičské práce (36-51-E/01)
Praktická škola jednoletá (78-62–C/01)
Zahradnické práce (41-52-E/01)

 

„Zpráva z vyšetření“ z odborného školského pracoviště (PPP, SPC) s „Doporučením k zařazení uchazeče do školy, resp. třídy samostatně zřízené pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením".

- Do termínu přijímacího řízení byla předložena „Zpráva z vyšetření“ ……..…                 10 bodů
- Konstatováno zdravotní postižení (mentální)  ve smyslu  
§16 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.  ………………………………………….                          70 bodů

- Konstatováno zdravotní postižení (vývojové poruchy učení, jiné zdravotní postižení)

......................................................................................................... ...........     50 bodů

Známka z chování z posledních dvou let školní docházky:

Vždy   1 ………………………............ 20 bodů
Někdy 2……………………. …………..0 bodů
Někdy 3…………………….... MINUS 10 bodů

Typ školy a prospěch

 

ZŠ praktická 9. tř. – průměrný  prospěch do 2,0 ……………………………  20 bodů
ZŠ praktická 9. tř. – průměrný prospěch do 2,5 …………………………….. 15 bodů
ZŠ praktická 9. tř. – průměrný prospěch do 3,0 …………………………….. 10 bodů
ZŠ praktická 9. tř. – průměrný prospěch nad 3,0 ……………………………   5 bodů

ZŠ praktická 7. a 8. tř. …….…………… ………………..……………….…   5 bodů

 

Posouzení dodaného hodnocení školy, kterou žák absolvoval, z hlediska perspektiv předpokládané úspěšnosti studia na OU a PrŠ:

- velmi dobré předpoklady …………………………………........................  10 bodů
- průměrné předpoklady ……………………………………........................   5 bodů

- velmi sporné předpoklady ………………………………… ......................  0 bodů


Při rovnosti bodů budou zvýhodněni žáci (případně v pořadí ZŠ praktická, ZŠ), s dodaným “Doporučením k zařazení žáka do školy samostatně zřízené pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením“ se zdravotním postižením mentálním, s vývojovými poruchami učení atd.. Ve smyslu § 16, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.

Přijímáni budou uchazeči, kteří splnili kritéria přijímacího řízení. Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než lze, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení přijímacího řízení.


Jak postupovat, chci-li studovat na Mateřské škole, Základní škole a Střední škole Vyškov, příspěvková organizace.?

1. Vyplním přihlášku ke vzdělávání - studiu ve střední škole Forma vzdělávání - denní

2. Na přihlášce si nechám potvrdit od dětského (praktického) lékaře svoji zdravotní způsobilost ke vzděláváním daném oboru.

3. Od základní školy si nechám potvrdit známky za poslední dva ročníky základní školy. Pokud nejsem žákem základní školy, musím k přihlášce přiložit ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých jsem plnil povinnou školní docházku. Případně přinesu s přihláškou originály vysvědčení, které si škola okopíruje a originály mi vrátí. Pokud je na vysvědčení místo známek slovní hodnocení, musí se toto hodnocení převést na známky.

Převedení provede základní škola, která vysvědčení vystavila.

4. OZP (ZPS):

Pokud jsem osoba se zdravotním postižením, škrtnu na přihlášce ne.

Pokud nejsem osoba se zdravotním postižením, škrtnu na přihlášce ano.

 

Doporučení ke vzdělávání ve škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením vydává školské poradenské zařízení. To je pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum podle typu zdravotního postižení uchazeče.

5. Doporučení ke vzdělávání ve škole, resp. třídě samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením

Doložím k přihlášce doporučení ze speciálně pedagogického centra (SPC), případně pedagogicko-psychologické poradny (PPP).

Doporučení mi vydá to SPC, PPP v jehož evidenci jsem veden. Objednat se musím co nejdříve, lhůty pro objednání jsou většinou dlouhé. Do SPC si vezmu s sebou lékařské zprávy o svém zdravotním stavu a ostatní podklady, aby poradenský pracovník mohl posoudit moje vzdělávací potřeby.

6. Přihlášku se všemi dalšími přílohami donesu (pošlu) do školy tak, aby byla doručena do školy nejpozději 16. března 2020.

7. Zápisový lístek vydává základní škola, kterou navštěvuji, pokud nejsem žákem ZŠ, požádám o vydání zápisového lístku krajský úřad podle místa trvalého bydliště

Vydání zápisového lístku

Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole musí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o přijetí ke vzdělání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole zanikají posledním dnem dané lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Pokud uchazeč není v příslušném školním roce žákem základní školy, vydá mu zápisový lístek krajský úřad podle trvalého bydliště uchazeče. Uchazečům mladším 18 let vyzvedává zápisový lístek zákonný zástupce. Žadatelé starší 18 let si lístek vyzvednou osobně nebo mohou k vyzvednutí zplnomocnit jinou zletilou osobu. Formulář Plné moci je ke stažení na webových stránkách odboru školství Krajského úřadu.

Uchazeč může o zápisový lístek požádat osobně nebo zaslat písemnou žádost o jeho vydání poštou. Formulář písemné žádosti je ke stažení na webových stránkách odboru školství Krajského úřadu.

Zápisové lístky pro uchazeče s trvalým bydlištěm v Jihomoravském kraji.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Musíte předložit:

• zletilý uchazeč: občanský průkaz nebo pas + doklad o bydlišti uchazeče

• zákonný zástupce nezletilého uchazeče: občanský průkaz nebo pas + doklad o bydlišti zákonného zástupce uchazeče a rodný list nebo občanský průkaz nezletilého uchazeče

• zmocněnec: občanský průkaz a plnou moc včetně obou podpisů

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Při osobní návštěvě na odboru školství Krajského úřadu bude žádost vyplněna na místě.

Vyplněnou a podepsanou žádost zašlete poštou na adresu:

Krajský úřad JMK

odbor školství

Žerotínovo nám. 3/5

601 82 BRNO

Kontakty na některá Speciálně pedagogická centra:

SPC pro žáky s tělesným postižením

 Rašelinová 9/11, Brno 628 00, tel: 544 211 547, 544 210 531, e-mail cpinova@integra.cz

 Kociánka 6, Brno 612 00, tel: 515 504 373, e-mail avea@centrum.cz

SPC pro žáky se zrakovým postižením

 Kamenomlýnská 2, Brno, 602 00, tel: 543 321 303, e-mail spc@sss-ou.cz

SPC pro žáky se souběžným postižením vadami

 Žižkova 27, Blansko 678 01, tel: 516 411 868, e-mail spc@blansko.net

SPC pro žáky s vadami řeči

 Veslařská 234, Brno 637 00, tel: 543 245 245, e-mail vr-veslarska@iol.cz

SPC pro žáky s vadami sluchu

 Novoměstská 21, Brno 621 00, tel: 541 226 090, e-mail spc@zsspbrno.cz

 Školní 3208, Kyjov 697 01, tel: 518 612 054, e-mail info@mszskyjov.cz

SPC pro žáky s mentálním postižením

 Husovická 14, Brno 614 00, tel: 545 241 414, e-mail spc.sekaninova@seznam.cz

 Ibsenova1, Brno 638 00, tel: 548 522 898, e-mail dolezelova@ibsenka.cz

 Husova 574, Kyjov 697 01, tel: 518 612 803, e-mail spc.kyjov@tiscali.cz

SPC pro žáky s autismem a poruchami autistického spektra

 Štolcova16, Brno 618 00, tel: 548 424 061, e-mail spc@autistickaskola.cz

Pedagogicko-psychologická poradna:

pro žáky se specifickými poruchami učení

 Zachova1, Brno 602 00, tel: 543 245 914-6, e-mail zachova@pppbrno.cz

 Kohoutova 4, Brno 613 00, tel: 545 233 379, 545 233 380, e-mail kohoutova@pppbrno

 

Výsledky prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

osobní značka chybějící dokumenty zaměření
PVZ 10/17 vyšetření cukrář
doporučení
PJ01/17 vyšetření Praktická jednoletá
doporučení
zápisový listek
SUSK 1/17, PVK 1/17 nedoporučeno PPP cukrář
PVKZ2/17 vyšetření cukrář
doporučení
zápisový listek
PVZ3/17 vyšetřenín, doporučení cukrář
zápisový listek
STP1/17 přijat zedník
PVKA5/17 přijat cukrář
PVB6/17 přijat cukrář
PVA7/17 vyšetření cukrář
doporučení
PVZ8/17 vyšetření cukrář
doporučení
osobní značka chybějící dokumenty zaměření
PVV9/17, SUS2/17 vyšetření cukrář, kuchař
doporučení
zápisový listek
SUSH4/17 vyšetření kuchař
doporučení
SUSN5/17 kuchař
přijat
STS2/17 vyšetření zedník
doporučení
SUSP6/17 přijat kuchař
PVKT4/17 přijat cukrář
PVS11/17 vyšetření cukrář
doporučení
zápisový listek
PVS12/17 nedoporučeno PPP Kuchař
STM3/17 vyšetření Zedník
doporučení
zápisový listek
seznam přijatých žáků na šk.r. 2018/2019

Stravovací a ubytovací služby

SUSB1/2018 přijat

SUSM2/2018 chybí dodat vyšetření

SUSV3/2018 přijat

Potravinářská výroba

PVK4/2018 chybí doporučení dodat

PVH5/2018 přijat

PVS6/2018 přijat

Zednické práce

SB7/2018 chybí doporučení dodat

SK8/2018 přijat

SH11/2018 chybí doporučení

 

Praktická škola jednoletá

PŠM9/2018 přijat

PŠŠ10/2018 přijat

seznam přijatých žáků na šk.r. 2019/2020

 

rozhodnutí osobní značka chybějící dokumenty zaměření
přijat/á SLPRŠ1/2019 Praktická jednoletá
přijat/á MJPRŠ2/2019 Praktická jednoletá
přijat/á SKPRŠ3/2019 Praktická jednoletá
přijat/á MMPRŠ4/2019 Praktická jednoletá
nepřijat/á PRZ1/2019 doporučení Zednické práce
přijat/á HRZ2/2019 Zednické práce
přijat/á MFSUS1/2019 Stravovací a ubytovací služby
přijat/á DJSUS2/2019 Stravovací a ubytovací služby
přijat/á JVSUS3/2019 Stravovací a ubytovací služby
přijat/á VJSUS4/2019 Stravovací a ubytovací služby

rozhodnutí osobní značka chybějící dokumenty zaměření
přijat/á HJPV1/2019 Potravinářská výroba
přijat/á HEPV2/2019 Potravinářská výroba
Do 1. ročníku základního vzdělávání byli přijati tito žáci : ZŠ 1, ZŠ 2.