Hlavní úkoly na školní rok 2017/2018

  • Uplatnění ŠVP ve výuce všech součástí školy
  • Zaměřit se na větší spolupráci s rodiči, jejich zapojení do života školy a podílení se na akcích konaných školou
  • Realizace zdravého životního stylu
  • Respektovat osobnost dítětě, posilovat jeho zdravé sebevědomí, vzbuzovat jeho zvídavost a podněcovat jeho všestranné aktivity
  • Práce s počítačem, využití znalostí ve výuce
  • Hravou formou získat základy cizího jazyka
  • Upevňování pozitivního klimatu ve třídě, škole
  • Rozvoj tvořivého myšlení žáků účinnou motivací a vzbuzování zájmu o školní práci
  • Prostředí školy trvale utvářet tak, aby bylo zajímavé, podnětné, čisté a upravené
  • Pěstovat a upevňovat tělesnou zdatnost a otužilost
  • Ve všech činnostech dbát o nápravu a rozvoj řeči
  • Vést žáky teoreticky i prakticky k ochraně životního prostředí
  • Pěstovat u žáků kulturní chování při společenských akcích
  • Tvorba a realizace Minimálního preventivního programu
  • Tvorba Krizového plánu školy
  • Realizace projektu"Výchova ke zdraví"
  • Důsledné sledování absence vedoucí ke snižování kriminality
  • Rozvíjet osobnost žáků a s tím spojenou integraci do sociálního prostředí a co největší využití sociálních dovedností v praktickém životě
  • Vést absolventy PrŠ k uplatnění v některých úkonech praktického života
  • Rozvíjet individuální schopnosti žáků PrŠ, které mohou v rámci svých možností uplatnit při pomocných pracích v různých profesních oblastech
  • Zaměřit se na propagaci střední školy - všech učebních oborů
  • Ve výuce využívat zpracování DUMY (digitální učební materiály)