III.kolo přijímacího řízení na SŠ

Mateřská škola, základní škola a střední škola Vyškov, příspěvková organizace 

Sídliště Osvobození 681/55, 682 01  Vyškov

Č.j.: 120/2021

Datum: 4. 6. 2021

Rozhodnutí ředitelky

Mateřské školy, základní školy a střední školy Vyškov, příspěvkové organizace,

Sídliště Osvobození 682/55, 682 01  Vyškov

(dále jen MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov)

č. 3/2021

o jmenování členů komise přijímacího řízení, stanovení kritérií a organizaci přijímacího řízení k denní formě vzdělávání v oborech vzdělání kategorie „E“ a „C“, 

pro školní rok 2021/2022 III. kolo

___________________________________________________________________________

     V souladu s ustanovením § 60 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydávám následující rozhodnutí:

1. Jmenuji členy komise pro přijímací řízení:

Předseda komise:     Mgr. Jana Vágnerová

Tajemník komise:    Katarína Vaverková

Členové komise:         Mgr. Miroslava Kudličková, Mgr. Štěpánka Drábková, Bc. Pavel Nociar

2. Stanovuji následující kritéria přijímacího řízení:

2.1. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oborů vzdělání:     

Zednické práce

36-67-E/01

7 uchazečů

Potravinářská výroba – cukrářské práce

29-51-E/01

8 uchazečů

Praktická škola jednoletá

78-62-C/01

7 uchazečů

 

2.2. Uchazeč musí splňovat zdravotní způsobilost ke vzdělávání ve zvoleném oboru vzdělání             (vyjádření lékaře na přihlášce). Ke studiu je nutná Zpráva o vyšetření z odborného školského pracoviště (Pedagogicko-psychologické poradny nebo Speciálně pedagogického centra) s Doporučením k zařazení uchazeče do školy samostatně zřízené pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením

2.3. O přijetí ke vzdělávání rozhodne ředitelka MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov na základě těchto kritérií:

        2.3.1. Splněná povinná školní docházka (průměrný prospěch v 1. pololetí poslední třídy povinné školní docházky) 

        2.3.2. Zdravotní způsobilost ke vzdělávání v oboru vzdělání

        2.3.3. Doporučení žáka k zařazení do školy samostatně zřízené pro žáky se zdravotním                     postižením vydané školským poradenským zařízením 

Přijímací zkouška není stanovena.

2.4. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitelka  jejich pořadí. Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhodne jejich pořadí podle výsledků hodnocení kritérií přijímacího řízení.

3.  Organizace přijímacího řízení:

3.1.  Přijímací zkouška se nekoná.

3.2. Podklady pro přijímací řízení připraví Katarína Vaverková, Mgr. Štěpánka Drábková, Bc.  Pavel Nociar.

3.3.  Výsledek přijímacího řízení bude zveřejněn 7. června 2021 na www.mszsvyskov.cz a na úřední desce školy. Bude zveřejněn seznam a pořadí přijatých a nepřijatých uchazečů.

3.4.  Termín pro podání přihlášek – do 25. června 2021.

 

Rozhodnutí nabývá účinností dnem vydání.

                                                                                      

                                                                                     Mgr.  Jana Vágnerová v. r.

                                                                                   ředitelka MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov