O základní škole

O základní škole

Základní škola poskytuje základní vzdělávání žákům se zdravotním postižením, zejména        s mentálním postižením, dále s těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami, žákům     s autismem a žákům se zdravotním znevýhodněním.

Rozdělení základní školy

Základní škola 

1. stupeň
Naše škola se snaží na 1. stupni o pozvolný přechod z rodinné péče předškolního vzdělávání, kde je nezbytné přistupovat ke každému žákovi individuálně, respektovat jeho možnosti a pozitivně hodnotit každý krok v rozvoji jeho osobnosti. V tomto období je tedy hlavním úkolem adaptace žáků na nové prostředí, nový styl práce a vytváření i upevňování návyku.

2. stupeň
Na 2. stupni klademe hlavní důraz na oblasti výchovy, na komunikaci, kooperaci a plnohodnotné zařazení žáků do společnosti. Chceme, aby žáci zvládli sebeobsluhu, uměli číst, psát, počítat a osvojili si sociální dovednosti. 

Vzdělávání je orientováno na žáka, respektuje jeho osobní možnosti a individuální potřeby a zájmy. Zajišťuje, aby se každý žák prostřednictvím výuky přizpůsobené individuálním potřebám a využitím podpůrných opatření, vyvíjel a dosahoval svého osobního maxima.

Cílem výuky na 2. stupni  je vytvořit zázemí, které rozvíjí tvořivost a současně zohledňuje individuální možnosti. 

Třídy ZŠ:

1.stupeň: 

ZŠ I. (1., 3. a 4. ročník)

Třídní učitelka: Eva Havlová

 

2. stupeň 

ZŠ II. (6. a 7. ročník)

Třídní učitel: Mgr. Petr Sochor

 

ZŠ III. (8. a 9. ročník)

Třídní učitelka: Mgr. Renáta Bajajová

 

 ZŠ speciální 

Činnost základní školy speciální se řídí zákonem číslo 561/2004 Sb. ,           o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména § 16 a části druhé ve znění pozdějších předpisů. 

V ZŠ speciální jsou vzděláváni žáci se zdravotním postižením, zejména s mentálním postižením, s těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami, 

žáci s poruchou autistického spektra a žáci se zdravotním znevýhodněním. 

Ve třídách je snížený počet žáků. Je kladen důraz na individuální přístup a uplatnění speciálně pedagogických vyučovacích metod. Je přihlíženo k individuálním potřebám žáků s uplatněním různého stupně podpůrných opatření.

           Ve všech třídách ZŠ speciální pracuje souběžně s pedagogem alespoň jeden asistent pedagoga po celou dobu výuky. Odpolední činnosti zajišťuje školní družina. 

Třídy:

ZŠ spec. I.

Třídní učitelka: Mgr. Radmila Francová

2. pedagog: PaedDr. Jaromír Beneš

Asistentka pedagoga: Vladislava Rozehnalová

Charakteristika třídy:

Ve třídě jsou vzděláváni žáci podle ŠVP ZV „Škola pro radost“ I. díl, popř. II. díl

 

Autistické třídy:

ZŠ spec. II.

Třídní učitelka: Mgr. Helena Procházková

Asistentka pedagoga: Šárka Pavlasová

ZŠ spec. III.

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Nikolová

Asistentka pedagoga: Dana Sedláková

ZŠ spec. IV.

Třídní učitelka: Mgr. Hana Cupáková

Asistentka pedagoga: Pavla Borcsiková

Charakteristika tříd:

Ve třídách jsou vzděláváni žáci s poruchou autistického spektra (PAS) a různým stupněm mentálního postižení od lehkého po středně těžké. Podle toho jsou dle možností rozřazováni do jednotlivých tříd. 

Jsou vzděláváni dle ŠVP ZV „ Škola pro život“- LMP a  ŠVP ZV „Škola pro radost“ I. díl. 

Výuka je realizována v blocích formou strukturovaného učení s co největším stupněm vizualizace učiva. Ve výuce jsou uplatňovány prvky alternativní a augmentativní komunikace a logopedická průprava. Žáci pracují s denními režimy různého stupně, sloužící k vizualizaci prostoru a času. Velký důraz je kladen na sebeobsluhu a samostatnost a nácvik sociálních dovedností.

 

Rehabilitační třída

ZŠ spec. V.

Třídní učitelka: Mgr. Sylva Grycová

Asistentka pedagoga: Lenka Ryšánková

Asistentka pedagoga: Eva Nečasová

Charakteristika třídy:

Ve třídě jsou vzděláváni žáci s těžkým mentálním postižením a přidruženými vadami. Vzdělávají se podle ŠVP ZV „Škola pro radost“ II. Díl.

          Výuka je zaměřená především na rozvoj sebeobsluhy, sociálních dovedností a relaxačních technik. Součástí jsou prvky bazální stimulace, muzikoterapie, ergoterapie, alternativní komunikace a strukturalizace.

          Nácvik jednotlivých dovedností spočívá především ve využívání krabicových úloh a manipulačních činností, které rozvíjí u žáků hrubou a jemnou motoriku.