O základní škole

Základní škola poskytuje základní vzdělávání žákům se zdravotním postižením, zejména s mentálním postižením, dále s těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami, žákům s autismem a žákům se zdravotním znevýhodněním.

Základní škola 

1. stupeň
První stupeň základního vzdělávání je zaměřen na získávání potřebných návyků spojených s vyučovacím procesem, ke kterým patří rozvoj sebeobsluhy, samostatná příprava pomůcek, rozvoj pozornosti, soustředěnosti, osvojování hravou formou poznatků z různých vzdělávacích oblastí. Klademe si  za cíl, aby se žáci cítili bezpečně a spokojeně. Všechny tyto požadavky vycházejí z individuálních potřeb žáků, jejichž realizace vede k rozvoji rozumových schopností, rozvoji komunikace, posilování sebevědomí a sociálních vztahů.

2. stupeň
Na 2. stupni klademe hlavní důraz na oblasti výchovy, na komunikaci, kooperaci a plnohodnotné zařazení žáků do společnosti. Chceme, aby žáci zvládli sebeobsluhu, uměli číst, psát, počítat a osvojili si sociální dovednosti. 
Vzdělávání je orientováno na žáka, respektuje jeho osobní možnosti a individuální potřeby a zájmy. Zajišťuje, aby se každý žák prostřednictvím výuky přizpůsobené individuálním potřebám a využitím podpůrných opatření, vyvíjel a dosahoval svého osobního maxima.
Cílem výuky na 2. stupni  je vytvořit zázemí, které rozvíjí tvořivost a současně zohledňuje individuální možnosti. 

Třídy ZŠ:

1. stupeň:
ZŠ I. 
Třídní učitelka: Mgr. Ľubica Pekarovič                                                                                                  Druhá učitelka: Bc. Jiřina Konečná                                                                                                      Asistentka pedagoga: Vašíčková Martina                                                                                                              

2. stupeň  
ZŠ II. (6. a 7. ročník)
Třídní učitel: Mgr. Miroslav Šimeček                                                                                                       

ZŠ III. (8. a 9. ročník)
Třídní učitelka: Mgr. Renáta Bajajová

Základní škola speciální 

Činnost základní školy speciální se řídí zákonem číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména § 16 a části druhé ve znění pozdějších předpisů.
V ZŠ speciální jsou vzděláváni žáci se zdravotním postižením, zejména s mentálním postižením, s těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami, žáci s poruchou autistického spektra a žáci se zdravotním znevýhodněním.
Ve třídách je snížený počet žáků. Je kladen důraz na individuální přístup a uplatnění speciálně pedagogických vyučovacích metod. Je přihlíženo k individuálním potřebám žáků s uplatněním různého stupně podpůrných opatření.
Ve všech třídách ZŠ speciální pracuje souběžně s pedagogem alespoň jeden asistent pedagoga po celou dobu výuky. Odpolední činnosti zajišťuje školní družina. 

Třídy ZŠ speciální:

ZŠS I.
Třídní učitelka: Mgr. Radmila Francová
Asistentka pedagoga: Kamila Karásková

ZŠS VII.                                                                                                                                                Třídní učitelka: Eva  Havlová                                                                                                               Asistentka pedagoga: Zita Adamová

Charakteristika třídy:
Ve třídě jsou vzděláváni žáci podle ŠVP ZV „Škola pro radost“ I. díl, popř. II. díl.

Autistické třídy:

ZŠS II.
Třídní učitelka: Mgr. Helena Procházková
Asistentka pedagoga: Ing. Hana Musilová

ZŠS III.
Třídní učitelka: Mgr. Dagmar Lužná
Asistentka pedagoga: Jana Jandová

ZŠS IV.
Třídní učitelka: Mgr. Hana Cupáková
Asistentka pedagoga: Marie Klvačová

ZŠS VI.                                                                                                                                                      Třídní učitelka: Bc. Petra Bojanovská                                                                                                Asistentka pedagoga: Jarmila Březovská        

ZŠS VIII.                                                                                                                                                   Třídní učitelka: Šárka Pavlasová                                                                                                Asistentka pedagoa: Pavla Borcisková

                                                  

Charakteristika tříd:
Ve třídách jsou vzděláváni žáci s poruchou autistického spektra (PAS) a různým stupněm mentálního postižení od lehkého po středně těžké. Podle toho jsou dle možností rozřazováni do jednotlivých tříd.
Jsou vzděláváni dle ŠVP ZV „ Škola pro život“- LMP a  ŠVP ZV „Škola pro radost“ I. díl.
Výuka je realizována v blocích formou strukturovaného učení s co největším stupněm vizualizace učiva. Ve výuce jsou uplatňovány prvky alternativní a augmentativní komunikace a logopedická průprava. Žáci pracují s denními režimy různého stupně, sloužící k vizualizaci prostoru a času. Velký důraz je kladen na sebeobsluhu a samostatnost a nácvik sociálních dovedností.

Rehabilitační třída

ZŠS V.
Třídní učitelka: Mgr. Martina Halfarová
Asistentka pedagoga: Lenka Ryšánková                                                                                           Asistentka pedagoga: Bc. Simona Pýrková (zástup za nemoc p. Nečasové)

Charakteristika třídy:
Ve třídě jsou vzděláváni žáci s těžkým mentálním postižením a přidruženými vadami. Vzdělávají se podle ŠVP ZV „Škola pro radost“ II. díl.
Výuka je zaměřená především na rozvoj sebeobsluhy, sociálních dovedností a relaxačních technik. Součástí jsou prvky bazální stimulace, muzikoterapie, ergoterapie, alternativní komunikace a strukturalizace.
Nácvik jednotlivých dovedností spočívá především ve využívání krabicových úloh a manipulačních činností, které rozvíjí u žáků hrubou a jemnou motoriku.