Přijímací řízení na SŠ

 


Jak postupovat, chci-li studovat na Mateřské škole, základní škole a střední škole Vyškov, příspěvkové organizaci.?

1. Vyplním přihlášku ke vzdělávání - studiu ve střední škole Forma vzdělávání - denní

2. Na přihlášce si nechám potvrdit od dětského (praktického) lékaře svoji zdravotní způsobilost ke vzděláváním daném oboru.

3. Od základní školy si nechám potvrdit známky za poslední dva ročníky základní školy. Pokud nejsem žákem základní školy, musím k přihlášce přiložit ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých jsem plnil povinnou školní docházku. Případně přinesu s přihláškou originály vysvědčení, které si škola okopíruje a originály mi vrátí. Pokud je na vysvědčení místo známek slovní hodnocení, musí se toto hodnocení převést na známky.

Převedení provede základní škola, která vysvědčení vystavila.

4. OZP (ZPS):

Pokud jsem osoba se zdravotním postižením, škrtnu na přihlášce ne.
Pokud nejsem osoba se zdravotním postižením, škrtnu na přihlášce ano.

Doložím k přihlášce doporučení ze speciálně pedagogického centra,  případně pedagogicko-psychologické poradny .Doporučení mi vydá to SPC, PPP v jehož evidenci jsem veden. Objednat se musím co nejdříve, lhůty pro objednání jsou většinou dlouhé. Do SPC si vezmu s sebou lékařské zprávy o svém zdravotním stavu a ostatní podklady, aby poradenský pracovník mohl posoudit moje vzdělávací potřeby.

5. Přihlášku se všemi dalšími přílohami donesu (pošlu) do školy tak, aby byla doručena do školy nejpozději 1. března 2023.

6. Zápisový lístek vydává základní škola, kterou navštěvuji, pokud nejsem žákem ZŠ, požádám o vydání zápisového lístku krajský úřad podle místa trvalého bydliště
 

Vydání zápisového lístku

Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole musí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o přijetí ke vzdělání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole zanikají posledním dnem dané lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Pokud uchazeč není v příslušném školním roce žákem základní školy, vydá mu zápisový lístek krajský úřad podle trvalého bydliště uchazeče. Uchazečům mladším 18 let vyzvedává zápisový lístek zákonný zástupce. Žadatelé starší 18 let si lístek vyzvednou osobně nebo mohou k vyzvednutí zplnomocnit jinou zletilou osobu. Formulář Plné moci je ke stažení na webových stránkách odboru školství Krajského úřadu.

Uchazeč může o zápisový lístek požádat osobně nebo zaslat písemnou žádost o jeho vydání poštou. Formulář písemné žádosti je ke stažení na webových stránkách odboru školství Krajského úřadu.
 

Zápisové lístky pro uchazeče s trvalým bydlištěm v Jihomoravském kraji

Jaké doklady je nutné mít s sebou:

zletilý uchazeč: občanský průkaz nebo pas + doklad o bydlišti uchazeče

 • zákonný zástupce nezletilého uchazeče: občanský průkaz nebo pas + doklad o bydlišti zákonného
 • zástupce uchazeče a rodný list nebo občanský průkaz nezletilého uchazeče
 • zmocněnec: občanský průkaz a plnou moc včetně obou podpisů
   

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Při osobní návštěvě na odboru školství Krajského úřadu bude žádost vyplněna na místě.

Vyplněnou a podepsanou žádost zašlete poštou na adresu:

Krajský úřad JMK
odbor školství
Cejl 530/73
601 82 Brno


Kontakty na některá Speciálně pedagogická centra:

SPC pro žáky s tělesným postižením

 • Rašelinová 9/11, Brno 628 00, tel: 544 211 547, 544 210 531, e-mail cpinova@integra.cz
 • Kociánka 6, Brno 612 00, tel: 515 504 373, e-mail avea@centrum.cz

SPC pro žáky se zrakovým postižením

 • Kamenomlýnská 2, Brno, 602 00, tel: 543 321 303, e-mail spc@sss-ou.cz

SPC pro žáky se souběžným postižením vadami

 • Žižkova 27, Blansko 678 01, tel: 516 411 868, e-mail spc@blansko.net

SPC pro žáky s vadami řeči

 • Veslařská 234, Brno 637 00, tel: 543 245 245, e-mail vr-veslarska@iol.cz

SPC pro žáky s vadami sluchu

 • Novoměstská 21, Brno 621 00, tel: 541 226 090, e-mail spc@zsspbrno.cz
 • Školní 3208, Kyjov 697 01, tel: 518 612 054, e-mail info@mszskyjov.cz

SPC pro žáky s mentálním postižením

 • Husovická 14, Brno 614 00, tel: 545 241 414, e-mail spc.sekaninova@seznam.cz
 • Ibsenova1, Brno 638 00, tel: 548 522 898, e-mail dolezelova@ibsenka.cz
 • Husova 574, Kyjov 697 01, tel: 518 612 803, e-mail spc.kyjov@tiscali.cz

SPC pro žáky s autismem a poruchami autistického spektra

 • Štolcova16, Brno 618 00, tel: 548 424 061, e-mail spc@autistickaskola.cz

Pedagogicko-psychologická poradna pro žáky se specifickými poruchami učení

 • Zachova1, Brno 602 00, tel: 543 245 914-6, e-mail zachova@pppbrno.cz
 • Kohoutova 4, Brno 613 00, tel: 545 233 379, 545 233 380, e-mail kohoutova@pppbrno
   

 

Soubory ke stažení