Úkoly

Hlavní úkoly na školní rok 2021/2022

 • Zaměřit se na větší spolupráci s rodiči, jejich zapojení do života školy a podílení se na akcích konaných školou
 • Realizace zdravého životního stylu
 • Respektovat osobnost dítěte, posilovat jeho zdravé sebevědomí, vzbuzovat jeho zvídavost a podněcovat jeho všestranné aktivity
 • Práce s počítačem, využití znalostí ve výuce
 • Hravou formou získat základy cizího jazyka
 • Upevňování pozitivního klimatu ve třídě, škole
 • Rozvoj tvořivého myšlení žáků, účinnou motivací a vzbuzování zájmu o školní práci
 • Prostředí školy trvale utvářet tak, aby bylo zajímavé, podnětné, čisté a upravené
 • Posílení role tělesné výchovy
 • Ve všech činnostech dbát o nápravu a rozvoj řeči
 • Vést žáky teoreticky i prakticky k ochraně životního prostředí
 • Pěstovat u žáků kulturní chování při společenských akcích
 • Tvorba a realizace Minimálního preventivního programu
 • Tvorba Krizového plánu školy
 • Realizace projektu "Výchova ke zdraví"
 • Důsledné sledování absence vedoucí ke snižování kriminality
 • Rozvíjet osobnost žáků a s tím spojenou integraci do sociálního prostředí a co největší využití sociálních dovedností v praktickém životě
 • Vést absolventy PrŠ k uplatnění v některých úkonech praktického života
 • Rozvíjet individuální schopnosti žáků PrŠ, které mohou v rámci svých možností uplatnit při pomocných pracích v různých profesních oblastech
 • Zaměřit se na propagaci střední školy - všech učebních oborů
 • Ve výuce využívat zpracování DUMY (digitální učební materiály)
 • Maximálně možné zapojení školy do různých projektů a grantů
 • Zlepšení stavu v oblasti kvalifikovanosti pedagogů a nové metody