Úkoly

Hlavní úkoly na školní rok 2022/2023

-        Uplatnění ŠVP ve výuce všech součástech školy

-        Zaměřit se na větší spolupráci s rodiči, jejich zapojení do života školy a podílení se na akcích konaných školou

-        Realizace zdravého životního stylu

-        Respektovat osobnost dítěte, posilovat jeho zdravé sebevědomí, vzbuzovat jeho zvídavost a podněcovat jeho všestranné aktivity

-        Práce s počítačem, interaktivní tabulí a tablety, robotickými hračkami a stavebnicemi, využití znalostí ve výuce

-        Hravou formou získat základy cizího jazyka

-        Upevňování pozitivního klimatu ve třídě, škole

-        Rozvoj tvořivého myšlení žáků, účinnou motivaci a vzbuzování zájmu a školní práci

-        Prostředí školy trvale utvářet tak, aby bylo zajímavé, podnětné, čisté a upravené

-        Pěstovat a upevňovat tělesnou zdatnost a otužilost žáků

-        Vytvořit portfolio vycházejícího žáka ZŠ vzhledem k výstupům ŠVP a zapojení se do praktického života

-        Ve všech činnostech dbát o nápravu a rozvoj řeči žáků

-        Vést žáky teoreticky a prakticky k ochraně životního prostředí

-        Pěstovat u žáků kulturní chování při společenských akcí

-        Důsledné sledování absence žáků vedoucí ke snižování kriminality

-        Rozvíjet osobnost žáků a s tím spojenou integraci do sociálního prostředí a co největší využití sociálních dovedností v praktickém životě

-        Rozšířit nabídku zájmových kroužků pro žáky

-        Vést absolventy PrŠ k uplatnění v některých úkonech praktického života

-        Rozvíjet individuální schopnosti žáků PrŠ, které mohou v rámci svých možností uplatnit při pomocných pracích v různých profesních oblastech

-        Prohloubit spolupráci ZŠ a SŠ s cílem motivovat žáky k dalšímu studiu na naší škole

-        Zajistit organizačně a personálně zavedení nového oboru vzdělávání – Pečovatelské služby

-        Pravidelně informovat o činnosti naší školy na webových stránkách i místním tisku