Úkoly

Hlavní úkoly na školní rok 2023/2024

·       Uplatnění ŠVP ve výuce všech součástech školy

·       Zaměřit se na větší spolupráci s rodiči, jejich zapojení do života školy a podílení se                      na akcích konaných školou

·       Realizace zdravého životního stylu

·       Respektovat osobnost dítěte, žáka, posilovat jeho zdravé sebevědomí, vzbuzovat jeho              zvídavost a podněcovat jeho všestranné aktivity

·       Práce s počítačem, interaktivní tabulí a tablety, robotickými hračkami a stavebnicemi,                využití znalostí ve výuce

·       Podporovat rozvoj finanční gramotnosti.

·       Hravou formou získat základy cizího jazyka

·       Upevňování pozitivního klimatu ve třídě, škole

·       Rozvoj tvořivého myšlení žáků, účinnou motivaci a vzbuzování zájmu a školní práci

·       Prostředí školy trvale utvářet tak, aby bylo zajímavé, podnětné, čisté a upravené

·       Pěstovat a upevňovat tělesnou zdatnost a otužilost žáků

·       Ve všech činnostech dbát o nápravu a rozvoj řeči žáků

·       Vést žáky teoreticky a prakticky k ochraně životního prostředí

·       Pěstovat u žáků kulturní chování při společenských akcí

·       Důsledné sledování absence žáků vedoucí ke snižování kriminality

·       Rozvíjet osobnost žáků a s tím spojenou integraci do sociálního prostředí a co největší             využití sociálních dovedností v praktickém životě

·       Rozšířit nabídku zájmových kroužků pro žáky

·       Vést absolventy PrŠ k uplatnění v některých úkonech praktického života

·       Rozvíjet individuální schopnosti žáků PrŠ, které mohou v rámci svých možností uplatnit           při pomocných pracích v různých profesních oblastech

·       Prohlubovat spolupráci ZŠ a SŠ s cílem motivovat žáky k dalšímu studiu na naší škole

·       Pravidelně informovat o činnosti naší školy na webových stránkách i místním tisku