Školní poradenské pracoviště

Kontakt a objednávka konzultace:

Telefon: +420 517 348 909
Mobil: +420 723 088 231

Výchovná poradkyně a kariérová poradkyně:
Mgr. Miroslava Kudličková

Metodik prevence:
Mgr. Renáta Bajajová

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) na naší škole zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb přímo na škole.

Všichní členové týmu ŠPP spolu spolupracují a jejich činnosti se vzájemně prolínají, rovněž úzce spolupracují s pedagogy školy, vychovatelkami ŠD a poradenskými zařízeními (OPPP, SPC).

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů.

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Snaží se pomáhat jim při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží.

Hlavní cíle Školního poradenského pracoviště

  • pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů
  • sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci
  • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jejich snižování
  • prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
  • prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči
  • integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (zejména pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče) a s úřady práce